Disclaimer

Disclaimer van StudioZwolle

StudioZwolle is niet aansprakelijk voor de inhoud van StudioZwolle, noch van websites die op enigerlei wijze met StudioZwolle zijn verbonden. StudioZwolle is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op StudioZwolle beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

StudioZwolle is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via StudioZwolle worden aangeboden. StudioZwolle garandeert niet dat de op StudioZwolle aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

StudioZwolle garandeert ook niet dat de op StudioZwolle aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. StudioZwolle garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in StudioZwolle hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

StudioZwolle is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan StudioZwolle. U vrijwaart StudioZwolle voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website StudioZwolle.